การประชุมครั้งแรกของการก่อตั้งชมรม

ภาพการประชุมครั้งแรกของการก่อตั้งชมรมฯ